Hermetia illucens L

پردازش زباله و پسماند های آلی با استفاده از تکنولوژی تبدیل زیستی

/post-4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

با استفاده از تکنولوژی تبدیل زیستی (پرورش مگس سرباز سیاه) میتوان مقدار قابل توجهی از زباله ها را به یک منبع پایدار پروتئین تبدیل کرد.